Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

0120 3da6
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks "Zakazane noce z wampirzycą"
7287 da28 500
Reposted frommar-jusz mar-jusz viacukierpuderx3 cukierpuderx3
1786 c7c2
Reposted fromtfu tfu viamagdenvja magdenvja
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine vianewperception newperception
4938 0966
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viakredkowa kredkowa

April 01 2017

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaIriss Iriss

March 31 2017

"Przychodzi taki dzień gdy do człowieka dociera, że dalsza tułaczka nie ma sensu. Że dokądkolwiek idziesz, zabierasz ze sobą siebie."
— Stephen King - "Doktor Sen"
3605 b78d
Reposted fromtez tez viamikrokosmos mikrokosmos
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viamikrokosmos mikrokosmos

March 10 2017

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viajustjustjust justjustjust
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
3221 86be
Reposted fromseverine severine viaklaudymniaa klaudymniaa
7476 425c 500
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viamikrokosmos mikrokosmos
0033 d835 500

Joe St Pierre

8442 9098
Reposted fromBloodEve BloodEve viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl