Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaIriss Iriss

March 31 2017

"Przychodzi taki dzień gdy do człowieka dociera, że dalsza tułaczka nie ma sensu. Że dokądkolwiek idziesz, zabierasz ze sobą siebie."
— Stephen King - "Doktor Sen"
3605 b78d
Reposted fromtez tez viamikrokosmos mikrokosmos
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viamikrokosmos mikrokosmos

March 10 2017

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viajustjustjust justjustjust
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
3221 86be
Reposted fromseverine severine viaklaudymniaa klaudymniaa
7476 425c 500
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viamikrokosmos mikrokosmos
0033 d835 500

Joe St Pierre

8442 9098
Reposted fromBloodEve BloodEve viamauak mauak
7361 e753 500
Pies pogrzebany
Reposted fromdobry dobry viamauak mauak
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamauak mauak
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol viamauak mauak
9473 6893
Osiecka!
Kobiety bez charakteru podążają za modą, kobiety pretensjonalne doprowadzają ją do przesady, kobiety zaś obdarzone dobrym smakiem wdają się z nią w przyjazne układy.
— Émilie du Châtelet
Reposted fromflorentyna florentyna viapannakies pannakies
Reposted fromoll oll viapannakies pannakies
3143 9e14
Reposted fromalicemeow alicemeow via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl